SAOP softver Minimax - knjigovodstveni program

Elektronski sertifikat je elektronski dokument koji izdaje Sertifikaciono telo. To je elektronska potvrda kojom se potvrđuje veza između podataka za proveru elektronskog potpisa i identiteta potpisnika. Elektronski sertifikat može da se shvati kao digitalni identifikacioni dokument jer sadrži podatke o korisniku sertifkata kao i podatke o njegovom izdavaocu.

Sertifikaciono telo je pravno lice koje drugim pravnim i fizičkim licima pruža usluge izdavanja elektronskih sertifikata, kao i druge usluge povezane sa ovom delatnošću. Registrovana Sertifikaciona tela u Republici Srbiji na čijim veb stranicama se mogu naći procedure za izdavanje elektronskih sertifikata, kao i neophodan softver za njihovu upotrebu:

Privredna komora Srbije

Javno preduzeće PTT saobraćaja "Srbija"

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Halcom ad

Registar sertifikacionih tela uvek možete proveriti na sajtu Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.

Neke od mogućnosti korišćenja elektronskih sertifikata:

- transakcije elektronskog poslovanja pravnih lica
- podnošenje elektronske pdv prijave
- prijava, promena i odjava na obavezno zdravstveno osiguranje
- transakcije elektronskog poslovanja građana
- elektronska pošta
- elektronski ugovori
- pristup bezbednim web sajtovima (ssl autentikacija)
- elektronsko potpisivanje dokumenata
- verifikaciju elektronskog potpisa
- šifrovanje i dešifrovanje dokumenata u elektronskom obliku

Trenutno najviše elektronskih servisa državne uprave možete pronaći na Portalu eUprave Republike Srbije za privredu i građane.