MOJE FAKTURE

Vesti sa Beogradske berze

 1. 25.06.2019
  Izve?taj sa odr?ane redovne Skup?tine akcionara - ZGOP a.d. , Novi Sad
 2. 25.06.2019
  Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
 3. 25.06.2019
  Odluka o usvajanju Finansijskog izve?taja za 2018. godinu - ZGOP a.d. , Novi Sad
 4. 25.06.2019
  Sazivanje redovne Skup?tine akcionara - Crveni signal a.d. , Beograd
 5. 25.06.2019
  Odluka o raspodeli dobiti za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
 6. 25.06.2019
  Odluka o usvajanju Godi?njeg izve?taja, Finansijskog izve?taja i Izve?taja o reviziji za 2018. godinu - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
 7. 25.06.2019
  Izve?taj sa odr?ane redovne Skup?tine akcionara - Jedinstvo - metalogradnja a.d. , Sevojno
 8. 25.06.2019
  Izve?taj sa odr?ane vanredne Skup?tine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd
 9. 25.06.2019
  Izve?taj sa odr?ane redovne Skup?tine sa odlukama - Albus a.d. , Novi Sad
 10. 25.06.2019
  Odluka o pokri?u gubitka za 2018. godinu - Albus a.d. , Novi Sad