MOJE FAKTURE

Vesti sa Beogradske berze

 1. 12.08.2020
  Godi?nji dokument o objavljenim informacijama - Dimni?ar a.d. , Beograd
 2. 12.08.2020
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - Dimni?ar a.d. , Beograd
 3. 12.08.2020
  Odluka o usvajanju godi?njeg konsolidovanog izve?taja - Centroslavija a.d., Novi Sad
 4. 12.08.2020
  Odluka o raspodeli dobiti - Centroslavija a.d., Novi Sad
 5. 12.08.2020
  Odluka o usvajanju godi?njeg izve?taja - Centroslavija a.d., Novi Sad
 6. 12.08.2020
  Izve?taj sa odr?ane Skup?tine akcionara - Centroslavija a.d., Novi Sad
 7. 11.08.2020
  Re?enje o produ?enju privremene obustave trgovanja akcijama izdavaoca - Novi dom - promet a.d. , Pan?evo - NDPD
 8. 11.08.2020
  Odluka o raspodeli dobiti ili pokri?u gubitka - Proleter a.d. , Ivanjica
 9. 11.08.2020
  Odluka o usvajanju godi?njeg izve?taja 2019. godine - Proleter a.d. , Ivanjica
 10. 11.08.2020
  Sazivanje Skup?tine akcionara - Dunav osiguranje a.d. , Beograd