MOJE FAKTURE

Ovde možete besplatno preuzeti obrasce sa formulama u xls formatu. Obrasce je moguće prilagoditi specifičnim potrebama ili ubaciti logo firme.

Račun za male poreske obveznike koji nisu u sistemu pdv-a po članu 33. Zakona o PDV:
Račun-faktura bez PDV za robu i usluge
Račun-faktura bez PDV za usluge
Račun-faktura bez PDV za robu i usluge - paušalac
Račun-faktura bez PDV za usluge - paušalac
Račun-faktura bez PDV za izvođenje građevinskih radova - obračun u kumulativu
Račun-faktura bez PDV za izvođenje građevinskih radova - pojedinačan obračun za svaku situaciju

Račun za obveznike PDV-a:
Račun-faktura sa PDV za robu i usluge
Račun-faktura sa PDV za robu i usluge - konačan
Račun-faktura sa PDV za usluge
Račun-faktura sa PDV za usluge - konačan
Račun-faktura sa PDV za izvođenje građevinskih radova - obračun u kumulativu
Račun-faktura sa PDV za izvođenje građevinskih radova - pojedinačan obračun za svaku situaciju
Račun-Rekapitulacija sa PDV za izvođenje građevinskih radova


Račun za izvoz dobara i usluga - oslobođeno pdv-a:
Račun-faktura za IZVOZ za robu i usluge - EUR (Export Invoice)
Račun-faktura za IZVOZ za robu i usluge - USD (Export Invoice)


Otpremnica za dobra-robu:
Otpremnica za dobra-robu


Otkupni list - priznanica:
Otkupni list - poljoprivreda - sa pdv nadoknadom
Otkupni list - poljoprivreda - bez pdv nadoknade
Otkupni list - sekundarne sirovine
Otkupni list - ostala dobra

Obaveštenje o članarini za udruženja:
Račun - obaveštenje - zaduženje za članarinu udruženja

 

U nastavku Vam dajemo izvode iz pojedinih propisa koji regulišu izdavanje računa.

 

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013)

Izdavanje računa

Član 42

Obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.
U slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga čije je trajanje duže od godinu dana, obavezno se izdaje periodični račun, s tim što period za koji se izdaje taj račun ne može biti duži od godinu dana.
Obaveza izdavanja računa iz st. 1. i 2. ovog člana postoji i ako obveznik naplati naknadu ili deo naknade pre nego što je izvršen promet dobara i usluga (avansno plaćanje), s tim što se u konačnom računu odbijaju avansna plaćanja u kojima je sadržan PDV.
Račun naročito sadrži sledeće podatke:
1) naziv, adresu i PIB obveznika - izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika - primaoca računa;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;
5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;
6) iznos osnovice;
7) poresku stopu koja se primenjuje;
8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;
9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;
10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.
Račun se izdaje u najmanje dva primerka, od kojih jedan zadržava izdavalac računa, a ostali se daju primaocu dobara i usluga.
Obveznik PDV ne izdaje račun za promet dobara i usluga za koji je rešenjem utvrđena obaveza plaćanja PDV od strane poreskog organa.

 

ZAKON O TRGOVINI
("Sl. glasnik RS", br. 53/2010 i 10/2013)

Isprave koje prate robu

Član 35

Trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, odnosno nabavci, prevozu, skladištenju i prodaji robe (faktura, carinska isprava, otpremnica, skladišnica i sl.), kao i isprave kojima se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu svojstva robe kada je to propisano posebnim propisima.
Robu u prevozu moraju da prate isprave iz stava 1. ovog člana koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom.
Isprave iz stava 1. ovog člana moraju biti u originalu ili kopiji, odnosno u pisanoj ili elektronskoj formi.
Trgovac je dužan da poseduje isprave o prodaji usluga, kao i isprave koje prema posebnim propisima prate pružanje određenih usluga.

 

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA
("Sl. glasnik RS", br. 73/2010)

2. Izdavanje računa

Član 15

Trgovac je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun.
Račun iz stava 1. ovog člana mora da sadrži osnovne podatke o:
1) nazivu, adresi i podacima koji su značajni za utvrđivanje identiteta trgovca;
2) prodatoj robi, odnosno pruženoj usluzi;
3) konačnoj prodajnoj ceni;
4) datumu izdavanja računa.
Račun iz stava 1. ovog člana mora sadržati i ostale podatke u skladu sa posebnim propisima.

 

ZAKON O FISKALNIM KASAMA
("Sl. glasnik RS", br. 135/2004 i 93/2012)

Fiskalni isečak i fiskalni račun

Član 12

Fiskalni isečak je fiskalni dokument u kome se evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima koje kupac dobara, odnosno korisnik usluga plaća gotovinom, čekom ili karticom.
Fiskalni isečak obavezno sadrži sledeće podatke:
1) naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;
2) poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika;
3) identifikacioni broj fiskalnog modula fiskalne kase;
4) naziv, količinu, jedinicu mere, cenu po jedinici mere, oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobara, odnosno usluga;
5) specifikaciju poreskih stopa;
6) iznos poreza po poreskim stopama;
7) ukupan iznos poreza;
8) vrednost prometa po poreskim stopama;
9) ukupnu vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu, sredstvo plaćanja (gotovina, ček, kartica), uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu dobara, odnosno korisniku usluga;
10) dan, mesec, godinu, sat i minut sačinjavanja fiskalnog isečka;
11) redni broj fiskalnog isečka;
12) fiskalni logo.
Fiskalni isečak može sadržati reklamne poruke obveznika.
Ako obveznik promet dobara na malo, odnosno promet usluga fizičkim licima vrši na uobičajenim pokretnim tezgama, preko lica koja dolaze na vrata kupcu ili preko putujućih prodavaca, naziv i adresa prodajnog mesta iz stava 2. tačka 1) ovog člana, u smislu ovog zakona, smatra se vozilo sa njegovom registarskom oznakom koje se koristi za takav promet.
Ako kupac dobara na malo, odnosno korisnik usluge, plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da u fakturu unese redni broj fiskalnog isečka na osnovu koga je evidentiran promet u fiskalnoj kasi.
Obveznik je dužan da u objektu, odnosno mestu na kome se vrši promet dobara na malo, odnosno pružaju usluge drži kopije izdatih faktura iz stava 5. ovog člana.
Evidentirani promet preko fiskalne kase za koji se plaćanje vrši na osnovu fakture, obveznik je dužan da iskazuje u knjizi dnevnog izveštaja.
Obveznik je dužan da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet dobara na malo, odnosno usluga fizičkim licima izdavanjem posebno propisanog fiskalnog računa u dva primerka, u svim slučajevima neispravnosti fiskalne kase, oduzimanja fiskalne kase od strane Poreske uprave, krađe, uništenja i oštećenja fiskalne kase, kao i u svim ostalim slučajevima propisanim ovim zakonom.
Ako obveznik, u slučaju iz stava 8. ovog člana, u objektu, odnosno na mestu na kome vrši promet ima drugu ispravnu fiskalnu kasu, dužan je da preko ispravne fiskalne kase evidentira svaki ostvaren promet.
Fiskalni račun iz stava 8. ovog člana, obveznik je dužan da čuva najmanje tri godine.
Rok iz stava 10. ovog člana računa se od prvog dana naredne godine u odnosu na godinu u kojoj je fiskalni račun izdat.

 

Na osnovu člana 16. stav 6. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 39/96):
PRAVILNIK O EVIDENCIJI PROMETA ROBE I USLUGA
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 45 od 21. oktobra 1996, 48/96, 9/97, 6/99, 109/09, 7/10)

Član 6 (deo)

Isprava koja prati robu i na osnovu koje se vodi evidencija mora biti u originalu i, pored ostalog, obavezno sadrži podatke o odgovornom licu koje tu ispravu potpisuje, odnosno overava je pečatom i odgovara za tačnost podataka unetih u tu ispravu (ime i prezime, adresa, broj telefona i drugi kontakt podaci za proveru tačnosti sadržine unete u ispravu).
Otpremnica, faktura, dostavnica, prijemnica ili druga odgovarajuća isprava za robu obavezno sadrži: naziv, sedište i žiro-račun isporučioca robe odnosno prodavca, mesto i adresu objekta iz koga se roba otprema sa imenom i prezimenom i potpisom lica koje je izdalo robu, broj pod kojim je isprava evidentirana u propisanoj evidenciji i datum izdavanja isprave, naziv i adresu primaoca robe i potpis lica koje je robu zaprimilo, naziv robe, količinu, cenu po jedinici mere, ukupnu vrednost robe i podatke o prevozniku robe.

 

Na osnovu člana 45. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12),
PRAVILNIK O ODREĐIVANjU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANjA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI
(„Službeni glasnik RS“, broj 123/12)

Član 1.
Ovim pravilnikom uređuju se slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa i računi kod kojih mogu da se izostave pojedini podaci, odnosno da se predvide dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa.

1. Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa

Član 2.
Obveznik PDV nema obavezu da izda račun iz člana 42. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07 i 93/12 – u daljem tekstu: Zakon) za:
1) promet dobara i usluga fizičkim licima koja nisu obveznici PDV;
2) promet dobara i usluga za koji je u skladu sa članom 25. Zakona propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno;
3) promet dobara i usluga bez naknade;
4) promet dobara i usluga koji ne podleže PDV, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije uređeno.
Promet dobara i usluga koji ne podleže PDV iz stava 1. tačka 4) ovog člana, a u smislu ovog pravilnika, je promet dobara i usluga iz člana 6. stav 1. Zakona, promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu, kao i drugi poslovi i radnje koji nisu predmet oporezivanja PDV.
Za promet dobara i usluga iz stava 1. ovog člana obveznik PDV može da izda račun u skladu sa Zakonom.

Član 3.
Kada obveznik PDV u istom poreskom periodu primi avansnu uplatu i izvrši promet dobara i usluga za koji je primio avansnu uplatu, u tom slučaju nema obavezu izdavanja računa po osnovu primljene avansne uplate, već samo računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Član 4.
Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Zakona, poreski dužnik primalac dobara i usluga, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 3. Zakona.

Član 5.
Obveznik PDV koji po osnovu primljene naknade u celokupnom iznosu za određena dobra i usluge preda bonove, kartice i sl, a kojima se plaća vrednost isporučenih dobara i primljenih usluga u momentu prometa, nema obavezu izdavanja računa iz člana 42. stav 1. Zakona.

2. Izostavljanje pojedinih podataka u računu

Član 6.
Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik u skladu sa Zakonom, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke:
1) iz člana 42. stav 4. tač. 9) i 10) Zakona – ako za taj promet ne primenjuje sistem naplate;
2) iz člana 42. stav 4. tačka 9) Zakona – ako za taj promet primenjuje sistem naplate.
Obveznik PDV koji vrši oporezivi promet dobara i usluga za koji je, u skladu sa odredbom člana 10. stav 2. Zakona, poreski dužnik primalac dobara i usluga, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Član 7.
Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Član 8.
Obveznik PDV koji vrši promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, a za koji postoji obaveza plaćanja poreza u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Član 9.
Obveznik PDV koji vrši prenos celokupne ili dela imovine kod kojeg se, u smislu člana 6. stav 1. tačka 1) Zakona, smatra da promet dobara i usluga nije izvršen, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već navodi podatak o iznosu naknade za taj prenos ako se prenos vrši uz naknadu.

Član 10.
Obveznik PDV koji vrši zamenu dobara u garantnom roku u smislu člana 6. stav 1. tačka 2) Zakona, bez naknade, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona.
Ako obveznik PDV naplaćuje naknadu po osnovu zamene dobara u garantnom roku, u računu koji izdaje licu od kojeg naplaćuje naknadu ne iskazuje podatak iz člana 42. stav 4. tačka 9), odnosno tač. 9) i 10) Zakona.

Član 11.
Obveznik PDV koji vrši promet dobara i usluga za koji se, u skladu sa čl. 11. i 12. Zakona, smatra da je izvršen u inostranstvu, osim u slučaju kada vrši promet dobara i usluga fizičkom licu, izdaje račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 8) i 10) Zakona, već iskazuje ukupan iznos naknade za izvršen promet dobara i usluga.

Član 12.
Ako obveznik PDV izdaje račun za promet koji je delom oporeziv PDV, a delom ne podleže oporezivanju jer se smatra da je taj deo prometa, u skladu sa Zakonom, izvršen u inostranstvu, za deo prometa koji je oporeziv PDV u računu iskazuje poresku osnovicu za obračunavanje PDV i obračunati PDV, a za deo prometa za koji se smatra da je izvršen u inostranstvu iskazuje iznos naknade.

Član 13.
U računu koji se izdaje inostranom primaocu može se izostaviti podatak o PIB-u primaoca računa.

Član 14.
Licima koja imaju pravo na refakciju PDV izdaje se račun koji ne sadrži podatak o PIB-u primaoca računa, osim ako se račun izdaje humanitarnoj organizaciji, tradicionalnoj crkvi i verskoj zajednici.

3. Dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa

Član 15.
Kada se posle izvršenog prometa dobara i usluga promeni naknada za taj promet, obveznik PDV izdaje dokument koji naročito sadrži podatke o:
1) nazivu, adresi i PIB-u izdavaoca dokumenta;
2) mestu i datumu izdavanja i rednom broju dokumenta;
3) nazivu, adresi i PIB-u primaoca dokumenta;
4) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana osnovica za obračunavanje PDV, poreskoj stopi i iznosu za koji je smanjen, odnosno povećan iznos obračunatog PDV – u slučaju oporezivog prometa za koji je obveznik PDV – izdavalac dokumenta poreski dužnik u skladu sa Zakonom;
5) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada, bez PDV-u slučaju oporezivog prometa za koji obveznik PDV – izdavalac dokumenta nije poreski dužnik u skladu sa Zakonom;
6) iznosu za koji je smanjena, odnosno povećana naknada za promet dobara i usluga – u slučaju prometa koji je oslobođen PDV i prometa koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom;
7) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate u skladu sa Zakonom – u slučaju kada se za taj promet primenjuje sistem naplate;
8) broju i datumu izdavanja računa za izvršeni promet dobara i usluga.

Član 16.
Računom, u smislu člana 42. stav 1. Zakona, smatra se i dokument za obračun PDV nadoknade (priznanica) koji obveznik izdaje poljoprivredniku u smislu člana 34. stav 3. Zakona.
Priznanica iz stava 1. ovog člana sadrži naročito sledeće podatke:
1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB obveznika PDV – izdavaoca priznanice;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice;
3) ime, prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara, odnosno vrstu i obim usluga;
5) datum prometa dobara, odnosno usluga;
6) vrednost primljenih dobara, odnosno usluga;
7) iznos PDV nadoknade obračunate poljoprivredniku.

Član 17.
U računu koji izdaje turistička agencija za jedinstvene turističke usluge, umesto podataka iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 10) Zakona, navodi se podatak o ukupnom iznosu naknade za te usluge i napomena da u računu nije iskazan PDV u skladu sa članom 35. Zakona.

Član 18.
U računu koji izdaje obveznik PDV za promet polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta, u smislu člana 36. Zakona, umesto podataka iz člana 42. stav 4. tač. 6) – 10) Zakona, navodi se podatak o prodajnoj ceni dobra i napomena da u računu nije iskazan PDV u skladu sa članom 36. Zakona.

Član 19.
U slučaju kada obveznik PDV, na osnovu ugovora zaključenog sa Republikom Srbijom, njenim organima, organima teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave, naplaćuje jedinstvenu naknadu za promet dobara i usluga koji vrše druga lica, račun za promet tih dobara i usluga izdaje obveznik PDV koji naplaćuje jedinstvenu naknadu, o čemu dostavlja obaveštenje licima koja vrše taj promet u roku od pet dana po isteku kalendarskog meseca.
Jedinstvenom naknadom iz stava 1. ovog člana smatra se naknada koja se naplaćuje za promet dobara i usluga koji vrši više lica.

Član 20.
U slučaju avansnog plaćanja, obveznik koji prima avansnu uplatu, a koji po osnovu prijema avansne uplate ima obavezu da obračuna PDV, izdaje račun koji sadrži sledeće podatke:
1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
4) osnov za avansno plaćanje;
5) iznos avansne uplate;
6) poresku stopu koja se primenjuje;
7) iznos obračunatog PDV.
U konačnom računu za promet dobara i usluga za koji je primalac avansne uplate poreski dužnik u skladu sa Zakonom, ukupan iznos naknade, bez PDV, primalac avansne uplate umanjuje za iznose avansnih uplata, bez PDV, a iznos PDV koji je obračunat po osnovu ukupnog iznosa naknade umanjuje za iznose PDV koji su obračunati po osnovu avansnih uplata.

Član 21.
U slučaju avansnog plaćanja za promet dobara i usluga za koji je propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, za promet dobara za koji je propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza iz člana 8. ovog pravilnika, kao i za promet dobara i usluga koji ne podleže oporezivanju, a za koji se izdaje račun u skladu sa ovim pravilnikom, obveznik PDV koji prima avansnu uplatu izdaje račun koji sadrži sledeće podatke:
1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;
3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;
4) osnov za avansno plaćanje;
5) iznos avansne uplate;
6) napomenu o odredbi Zakona na osnovu koje nije obračunat PDV.

Član 22.
Obveznik PDV koji, na osnovu zaključenih ugovora, sukcesivno vrši isporuku dobara ili usluga, može da izda jedan račun za više pojedinačnih isporuka dobara ili usluga jednom licu, pod uslovom da u svojoj evidenciji obezbedi podatke od značaja za obračunavanje i plaćanje PDV (datum prometa dobara ili usluga, vrsta i količina isporučenih dobara ili vrsta i obim usluga, iznos osnovice, poreska stopa koja se primenjuje, iznos PDV i napomena o poreskom oslobođenju).
Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarski mesec, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje jednom u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana poreskog perioda za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.
Obveznik PDV iz stava 1. ovog člana za kojeg je poreski period kalendarsko tromesečje, dužan je da izda račun iz stava 1. ovog člana najmanje tri puta u poreskom periodu, i to najkasnije poslednjeg dana svakog kalendarskog meseca u poreskom periodu – kalendarskom tromesečju za isporuku dobara i usluga izvršenih u tom poreskom periodu.

Član 23.
Obveznik PDV koji, na osnovu zaključenih ugovora, kontinuirano pruža usluge i za promet tih usluga izdaje periodične račune, kao podatak o obimu usluga iskazuje podatak o vremenskom periodu u kojem su usluge pružene, a kao podatak o vrsti usluga može da iskaže podatak o odredbi ugovora u kojoj su navedene vrste usluga koje se pružaju.

Član 24.
Kada obveznik PDV, pored naknade za promet dobara i usluga, naplaćuje i novčana sredstva u ime i za račun drugog lica, u računu koji izdaje za taj promet dobara i usluga iskazuje i podatak o iznosu novčanih sredstava koja naplaćuje u ime i za račun drugog lica.

Član 25.
Fiskalni isečak koji izdaje obveznik koji evidentira promet dobara i usluga preko fiskalne kase, u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, ne smatra se računom u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona.
Na zahtev kupca dobara, odnosno korisnika usluga, obveznik koji evidentira promet dobara i usluga preko fiskalne kase dužan je da, uz fiskalni isečak, izda i račun koji sadrži podatke iz člana 42. stav 4. Zakona, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

Član 26.
Računom, u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona, ne smatra se interni račun za isporuke dobara i usluga između poslovnih celina istog obveznika PDV.

Član 27.
Kada obveznik PDV potražuje novčana sredstva koja ne predstavljaju naknadu za promet dobara i usluga, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona po tom osnovu.

Član 28.
Računom, u smislu člana 28. stav 2. tačka 1) Zakona, ne smatra se dokument izdat pre nastanka poreske obaveze u skladu sa Zakonom.

Član 29.
Obveznik PDV koji prodaje vaučere, bonove, poklon čestitke i sl, kojima njihov imalac plaća vrednost dobara i usluga u momentu prometa, pri čemu u momentu prodaje vaučera, bonova, poklon čestitki i sl. nije poznato koja će dobra i usluge njima biti plaćeni, po osnovu prodaje tih vaučera, bonova, poklon čestitki i sl, ne izdaje račun iz člana 42. Zakona.

Član 30.
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS”, br. 105/04, 140/04, 67/05 i 4/12).

Član 31.
Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2013. godine.

 

Za otvaranje ovih obrazaca preporučujemo srpske ili engleske jezičke verzije besplatnih programa OpenOffice.org ili LibreOffice. Naravno obrasce možete otvoriti i sa Microsoft Office paketom odnosno Microsoft Excel-om.